• بهینه کاوی و تعالی کسب و کار
  • بهینه کاوی، اهمیت آن و تاریخچه مفهوم آن
  • فرآیند بهینه کاوی و همیت یادگیری
  • نمونه ها و درس های بهینه کاوی
  • نمونه هایی از محصولات و خدمات بهینه کاوی